Sklep Soft.Ware.pl - opinie klientów
Regulamin sklepu internetowego soft.ware.pl (obowiązujący przed 25 maja 2018)

Spis treści

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem lub Sklepem internetowym), działającego pod adresem www.soft.ware.pl jest firma MS-G S.C.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot działalności sklepu

 1. Sklep oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem jest sprzedaż Kluczy elektronicznych (tzw. Kluczy licencyjnych) aktywujących programy komputerowe oferowane przez współpracujących ze Sklepem producentów lub dostawców oprogramowania i pobrane przez Klienta bezpośrednio ze stron producenta (dostawcy oprogramowania) danego programu.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego producent lub dostawca oprogramowania - mający do tego programu uprawnienie - udziela Klientowi prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny).
 3. Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 5. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.
 6. MS-G S.C. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym www.soft.ware.pl Klucz licencyjny.
 7. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.
 2. Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. MS-G S.C. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym dokumentem pro-forma, na podstawie którego Klient dokonuje płatności.
 6. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.

§4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Otrzymany dokument pro forma jest podstawą do dokonania wpłaty. Dokument pro forma jest ważny przez 4 dni od daty wystawienia. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę, z jaką wpłacone środki zaksięgowano na rachunku MS-G S.C. W przypadku niedokonania zapłaty w tym terminie dokument traci ważność i zamówienie zostaje anulowane.
 2. Po zaksięgowaniu należności za dokument pro forma Klient otrzymuje osobny list elektroniczny potwierdzający dokonanie wpłaty.
 3. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto MS-G S.C. i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w opisie, przy każdym produkcie.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.
 6. W zależności od wyboru formy dostarczenia faktury, faktura VAT jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Jeżeli po: otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, wygenerowaniu dokumentu pro-forma i dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto firmy MS-G S.C. Sklep internetowy nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§5 Reklamacje, zwroty, prawa konsumenta

 1. Klucze licencyjne, sprzedawane przez Sklep internetowy nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu).
 2. Prawo odstąpienia od umowy z definicji nie przysługuje klientom dokonującym zakupu produktów lub usług jako przedsiębiorcy.
 3. W przypadku klientów będących konsumentami informujemy, że po spełnieniu świadczenia przez MS-G S.C. i przypisaniu kluczy elektronicznych (tzw. Kluczy licencyjnych) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn.zm.).
 4. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@soft.ware.pl lub faksem na numer +48 (22) 898-41-41.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) jest MS-G S.C.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez MS-G S.C. w celach realizacji złożonych zamówień, ich obsługi oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
 4. Każdy Klient sklepu ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania bądź wniesienia żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość dokonania zakupu w Sklepie.

§7 Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.soft.ware.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby MS-G S.C.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


© 2000-2023 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G