Sklep Soft.Ware.pl - opinie klientów
Regulamin zakupów w MS-G S.C. (obowiązuje od 25 maja 2018)

Spis treści

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem lub Sklepem internetowym), działającego pod adresem www.soft.ware.pl jest firma MS-G S.C.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w MS-G S.C.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. Złożenie Zamówienia w MS-G S.C. oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot działalności

 1. MS-G S.C. oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem jest sprzedaż Kluczy elektronicznych (tzw. Kluczy licencyjnych) aktywujących programy komputerowe oferowane przez współpracujących z MS-G S.C. producentów lub dostawców oprogramowania i pobrane przez Klienta bezpośrednio ze stron producenta (dostawcy oprogramowania) danego programu.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego producent lub dostawca oprogramowania - mający do tego programu uprawnienie - udziela Klientowi prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny).
 3. Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 5. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.
 6. MS-G S.C. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony Klucz licencyjny.
 7. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.
 2. Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. MS-G S.C. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 5. Klient może złożyć zamówienie drogą e-mail na podstawie (otrzymanej wcześniej) obowiązującej oferty.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym dokumentem pro-forma, na podstawie którego Klient dokonuje płatności.
 7. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.

§4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Otrzymany dokument pro forma jest podstawą do dokonania wpłaty. Dokument pro forma jest ważny przez 4 dni od daty wystawienia. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę, z jaką wpłacone środki zaksięgowano na rachunku MS-G S.C. W przypadku niedokonania zapłaty w tym terminie dokument traci ważność i zamówienie zostaje anulowane.
 2. Po zaksięgowaniu należności za dokument pro forma Klient otrzymuje osobny list elektroniczny potwierdzający dokonanie wpłaty.
 3. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto MS-G S.C. i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w opisie, przy każdym produkcie.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.
 6. W zależności od wyboru formy dostarczenia faktury, faktura VAT jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Jeżeli po: otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, wygenerowaniu dokumentu pro-forma i dokonaniu wpłaty przez Klienta MS-G S.C. nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§5 Reklamacje, zwroty, prawa konsumenta

 1. Klucze licencyjne, sprzedawane przez MS-G S.C. nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu).
 2. Prawo odstąpienia od umowy z definicji nie przysługuje klientom dokonującym zakupu produktów lub usług jako przedsiębiorcy.
 3. W przypadku klientów będących konsumentami informujemy, że po spełnieniu świadczenia przez MS-G S.C. i przypisaniu kluczy elektronicznych (tzw. Kluczy licencyjnych) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn.zm.).
 4. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@soft.ware.pl

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest MS-G S.C. z siedzibą w Warszawie (02-593), ul. J.K.Chodkiewicza 6/42.
 2. MS-G S.C. przetwarza dane osobowe: a) Klientów dokonujących zakupów b) Osób niebędących klientami (potencjalnych klientów) kierujących zapytania drogą e-mail.
 3. MS-G S.C. przetwarza następujące dane Klientów: imię, nazwisko adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby firmy. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji złożonych zamówień i ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz w prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych tj. w celu marketingu naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Przyjmuje się, że Klient przed końcem okresu zakończenia subskrypcji może otrzymać drogą e-mail ofertę odnowieniową. Klienci mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu MS-G S.C. Dane są również zbierane i przetwarzane dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) oraz w celu dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 4. MS-G S.C. przetwarza następujące dane osób niebędących klientami: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą e-mail. Wysłanie zapytania do MS-G s.c. oznaczać będzie akceptację faktu przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi w przedmiocie zapytania. Dane nie będą wykorzystywane w innych celach.
 5. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby firmy Klientów mogą być udostępnione producentom oprogramowania w celu rejestracji licencji. Dane osobowe osób niebędących klientami (potencjalnych klientów) w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail mogą być udostępnione producentom oprogramowania w celu przygotowania oferty.
 6. Podane dane osobowe nie są przekazywane do tzw. państwa trzeciego, czyli państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który tworzą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Firma Telerik (USA) spełnia zasady tzw. Safe harbour pivacy principles i jest traktowana jak podmiot działający w ramach EOG.
 7. Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak długo istnieje cel przetwarzania tych danych lub do momentu, kiedy osoba nie wniesie żądania (usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania).
 8. Osobom podającym dane osobowe przysługuje: -prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo ich przenoszenia, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adres: ADO@msg.waw.pl
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do dokonania zakupu poprzez MS-G S.C. lub dla celów sporządzenia oferty. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością realizacji zamówienia przez MS-G S.C. lub niemożliwością sporządzenia oferty.
 10. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla celów profilowania, nie są przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.

§7 Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki zakupów oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.soft.ware.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby MS-G S.C.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Stary regulamin zakupów (obowiązujący przed 25 maja 2018)

© 2000-2024 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G